RODO

GENERALNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie Krzepi” z siedzibą w Toruniu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 40, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653638, NIP 9562321978 (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: fundacja@pomaganie-krzepi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Fundacja KSG S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@pomaganie-krzepi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
  1. legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
  2. celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel;
  3. adekwatności – Administrator gromadzi tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich przetwarzania;
  4. merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych;
  6. integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji następujących działań:
  1. Współpracy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane umożliwiające rozliczenie;
  2. Współpracy z plantatorami, pracownikami podmiotów kooperujących. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji programu współpracy, do którego przystąpiła dana osoba (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane umożliwiające rozliczenie, dane członków rodzin (o ile wymaga tego dany program);
  3. Organizacji promocji, konkursów, akcji, w tym kierowanie działań wobec członków Kół Gospodyń Wiejskich, innych społeczności. Przetwarzanie danych jest oparte na dobrowolnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 a RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane niezbędne do realizacji danego działania (w tym np. wizerunek);
  4. Kierowania wiadomości marketingowych. Przetwarzanie danych jest oparte na dobrowolnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 a RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji;
  5. Organizacji i prowadzenie szkoleń. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane umożliwiające rozliczenie;
  6. Udzielania odpowiedzi na pytania kierowane dostępnymi kanałami (w tym www, facebook, e-mail). Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, IP, adres do korespondencji;
  7. Wręczania stypendiów, nagród, grantów. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 f RODO). Ponadto, dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy/programu stypendialnego (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane umożliwiające rozliczenie;
  8. Prowadzenia działalności charytatywnej (w tym zbiórki, aukcje, inne formy wsparcia od darczyńców), udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym, osobom potrzebującym, inne formy pomocy. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 f RODO).Ponadto, podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie w związku z uczestnictwem w aukcji, zbiórce, wydarzeniu i zapewnieniem realizacji zobowiązań przyjętych na tej podstawie przepisów (art. 6 ust 1 b RODO). Administrator będzie przetwarzał takie kategorie danych jak: dane indentyfikacyjne, dane kontaktowe, dane niezbędne do dokonania rozliczeń, dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji statusu beneficjenta (w tym ogólne informacje na temat stanu zdrowia, sytuacji osobistej, finansowej, zawodowej);
  9. Raportowania o nieprawidłowościach, monitoringu, kontroli, audytu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). Kategorie przetwarzania danych są uzależnione od przedmiotu monitoringu, kontroli, audytu, rodzaju formułowanych roszczeń.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w jednym z opisanych celów, Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia w życie szczegółowej Klauzuli informacyjnej RODO, dotyczącej konkretnego celu lub celów przetwarzania danych osobowych. Informacje zawarte w szczegółowych Klauzulach Informacyjnych RODO pozostaną spójne z założeniami niniejszego dokumentu, posiadać będą jednak pierwszeństwo w zastosowaniu.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W szczególności:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji określonego programu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, do czasu zakończenia czasu trwania danego programu;
  2. w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy;
  3. w przypadku przetwarzania danych w celach raportowania, kontroli, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń, dane osobowe (przy uwzględnieniu zasad minimalizacji) będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tychże roszczeń;
  4. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych, może uniemożliwić realizację celu (np. uniemożliwić udział w programie, uniemożliwić udział w konkursie).
 9. Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora, w tym jego personelowi
  2. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna).
 10. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
 11. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 12. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 13. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: fundacja@pomaganie-krzepi.pl.
 14. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
 15. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
 16. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.