O nas

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” (Fundacja) została powołana 30 maja 2016 r. Początkowo działalność Fundacji obejmowała aktywność charytatywną skierowaną na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, upowszechnianie tradycji narodowej, ochronę zdrowia, ratownictwo, pomoc osobom niepełnosprawnym, a także na wsparcie kultury i sztuki oraz sportu.

Misja Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

 • skuteczne i efektywne działanie na rzecz rozwoju obszarów istotnych dla Pracowników i Plantatorów Fundatora
 • rozwój społeczności lokalnych ochrona środowiska naturalnego przy współpracy z samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
 • rozwiązywanie najpilniejszych problemów i podniesienie atrakcyjności życia na obszarach związanych ze Spółką
 • rozwój świadomości ekologicznej oraz promocja zdrowego stylu życia

Główne cele statutowe Fundacji dotyczą:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” swoją działalność w szczególności kieruje  na następujące obszary:

 1. Pracownicy i Plantatorzy – obszar ten jest uzupełnieniem działalności charytatywnej fundatora, również w ramach tego obszaru Fundacja rozpoczęła rozwijanie wolontariatu pracowniczego;
 2. Społeczności lokalne na obszarach wiejskich – Fundacja skoncentruje działalność na współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich jako kluczowymi nośnikami kapitału społecznego na obszarach wiejskich (obok Ochotniczych Straży Pożarnych)
 3. Edukacja – obszar, w którym prowadzone będą projekty dedykowane dla szkół, w szczególności szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także rozwijana będzie edukacja nieformalna: historyczna (między innymi promocja Izby Pamięci Cukrownictwa), edukacja promująca aktywny tryb życia i edukacja ekologiczna, prowadzone będą szkolenia (w zakresie bhp w rolnictwie czy zapobieganiu suszy rolniczej);
 4. Środowisko naturalne – w tym obszarze podjęte zostaną działania szkoleniowe dla Plantatorów mające na celu poszerzenie wiedzy Plantatorów oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych w szczególności na nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane ekologicznemu i zrównoważonemu rolnictwu. Prowadzone będą również proekologiczne działania edukacyjne w szkołach i z wykorzystaniem social mediów.

 

Bardzo ważne dla Fundacji są także kwestie patriotyczno-historyczne, prowadzone przy współpracy m.in. z urzędami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, instytucjami kultury i nauki oraz organizacjami pozarządowymi, szczególnie poprzez promocję Izby Pamięci Cukrownictwa.

  

Zachęcamy do śledzenia informacji o działaniach Fundacji w naszych social mediach:


www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi 

https://www.instagram.com/pomaganiekrzepi/

 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA FUNDUSZ POMOCOWY
– WSPÓLNIE CZYŃMY DOBRO!

KRS 0000653638

Czy wiesz, że…

masz moc, która może pomóc wielu potrzebującym?

Masz możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na FUNDUSZ POMOCOWY DLA PRACOWNIKÓW Krajowej Grupy Spożywczej S.A., którego celem jest dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia i/lub rehabilitacji Pracowników Spółki oraz Członków ich najbliższych rodzin!

Fundacja „Pomaganie krzepi” prowadzi subkonto o numerze: 27 1020 1026 0000 1002 0509 3333, na którym gromadzi środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla potrzebujących Pracowników Spółki oraz Członków ich najbliższych rodzin.

Nabór wniosków do Funduszu Pomocowego dla Pracowników Spółki prowadzimy w trybie ciągłym, od 1 lutego do 30 listopada 2024 r.

Dziękujemy za Twoje otwarte serce!

#pomaganiekrzepi