Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Historia oraz obszary działalności Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

Fundacja KSC S.A. „Pomaganie krzepi” powstała 16 września 2016 r.

Główne cele statutowe Fundacji dotyczą:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.