Historia oraz obszary działalności Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Fundacja „Pomaganie krzepi” powstała 16 września 2016 r.

Główne cele statutowe Fundacji dotyczą:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.