Obszary działalności

Historia oraz obszary działalności Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Fundacja „Pomaganie krzepi” powstała 16 września 2016 r.

Główne cele statutowe Fundacji dotyczą:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” swoją działalność w szczególności kieruje  na następujące obszary:

 1. Pracownicy i Plantatorzy – obszar ten jest uzupełnieniem działalności charytatywnej fundatora, również w ramach tego obszaru Fundacja rozpoczęła rozwijanie wolontariatu pracowniczego;
 2. Społeczności lokalne na obszarach wiejskich – Fundacja skoncentruje działalność na współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich jako kluczowymi nośnikami kapitału społecznego na obszarach wiejskich (obok Ochotniczych Straży Pożarnych)
 3. Edukacja – obszar, w którym prowadzone będą projekty dedykowane dla szkół, w szczególności szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także rozwijana będzie edukacja nieformalna: historyczna (między innymi promocja Izby Pamięci Cukrownictwa), edukacja promująca aktywny tryb życia i edukacja ekologiczna, prowadzone będą szkolenia (w zakresie bhp w rolnictwie czy zapobieganiu suszy rolniczej);
 4. Środowisko naturalne – w tym obszarze podjęte zostaną działania szkoleniowe dla Plantatorów mające na celu poszerzenie wiedzy Plantatorów oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych w szczególności na nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane ekologicznemu i zrównoważonemu rolnictwu. Prowadzone będą również proekologiczne działania edukacyjne w szkołach i z wykorzystaniem social mediów.