Programy grantowe

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni"

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowania to 100 tys. złotych!

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

a)     organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

b)     organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

c)     organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

d)     organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

e)     organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,

f)       organizacji działań dotyczących eko-upraw,

g)     organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności.

 

Zasady udziału w Programie grantowym:

  • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie edukacji ekologicznej i/lub promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
  •  Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wynosi 100 tys. zł!
  • Projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 10 tys. zł!
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator
  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu grantowego można znaleźć w Regulaminie na dole strony.

Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 30 września 2024 r.

 Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w Program grantowy „Eko-gospodyni”.

Wspólnie zatroszczmy się o środowisko
w naszych społecznościach lokalnych! 

 

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami telefonów:  695-002-748 oraz 695-650-476, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na konkurs@pomaganie-krzepi.pl lub wiadomości za pomocą profilu Facebook Fundacji www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi