Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne

Misja Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

 • skuteczne i efektywne działanie na rzecz rozwoju obszarów istotnych dla Pracowników i Plantatorów Fundatora
 • rozwój społeczności lokalnych ochrona środowiska naturalnego przy współpracy z samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
 • rozwiązywanie najpilniejszych problemów i podniesienie atrakcyjności życia na obszarach związanych ze Spółką
 • rozwój świadomości ekologicznej oraz promocja zdrowego stylu życia

Historia oraz obszary działalności Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

Fundacja „Pomaganie krzepi” powstała 16 września 2016 r.

Główne cele statutowe Fundacji dotyczą:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 • wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 • udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” swoją działalność w szczególności kieruje  na następujące obszary:

 1. Pracownicy i Plantatorzy – obszar ten jest uzupełnieniem działalności charytatywnej fundatora, również w ramach tego obszaru Fundacja rozpoczęła rozwijanie wolontariatu pracowniczego;
 2. Społeczności lokalne na obszarach wiejskich – Fundacja skoncentruje działalność na współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich jako kluczowymi nośnikami kapitału społecznego na obszarach wiejskich (obok Ochotniczych Straży Pożarnych)
 3. Edukacja – obszar, w którym prowadzone będą projekty dedykowane dla szkół, w szczególności szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także rozwijana będzie edukacja nieformalna: historyczna (między innymi promocja Izby Pamięci Cukrownictwa), edukacja promująca aktywny tryb życia i edukacja ekologiczna, prowadzone będą szkolenia (w zakresie bhp w rolnictwie czy zapobieganiu suszy rolniczej);
 4. Środowisko naturalne – w tym obszarze podjęte zostaną działania szkoleniowe dla Plantatorów mające na celu poszerzenie wiedzy Plantatorów oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych w szczególności na nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane ekologicznemu i zrównoważonemu rolnictwu. Prowadzone będą również proekologiczne działania edukacyjne w szkołach i z wykorzystaniem social mediów.